معاونت فرهنگی و دانشجویی- معرفی کارکنان حوزه مالی
معرفی کارکنان حوزه مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
 (حسابداران)
خانم حدیث ترمیمی، آقای پرویز شبگرد جهانتیغ ، آقای امین رمرودی الهی 
اجرای آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه ,تهیه وتنظیم حسابها وتدوین صورتهای مالی ,اجرای  حسابداری تعهدی, حقوق ,دستمزد, صدور چک وانجام سایر امور محوله زیرنظر مسئول امور 
 


(کارپرداز)
آقای حسین زعفرانیه
ماموری است نسبت به خرید ,تدارک کالا وخدمات مورنیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت آئین نامه مالی معاملاتی اقدام می نمایند.
 


(کمک کارپرداز)
آقای داود رقایی
شناسایی ونگهداری حساب مقداری وریالی اموال ,ماشین آلات, تجهیزات و دارایی های موسسه, کنترل و نظارت وپایش دوره ای در موسسه وتهیه وارائه گزارش ,انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول امورمالی.
 


(انبار دار)
آقای علی عبدالهی 
ثبت ورود وخروج کلیه خریدهای موسسه دردفاتر انبار وسیستم تعهدی -تعیین نقطه سفارش کالا برحسب ضرورت و گردش آن-حفظ ونگهداری از کلیه اقلام موجود در انبار
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=10.12437.25566.fa
برگشت به اصل مطلب