معاونت فرهنگی و دانشجویی- اخبار
اطلاعیه/ساعات تردد سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/22 | 
اداره امور رفاهی و مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برنامه ساعات حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی را اعلام کرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=10.5549.60143.fa
برگشت به اصل مطلب