معاونت فرهنگی و دانشجویی- اخبار
نشست هم اندیشی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد/گزارش تصویری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/8 | 

به گزارش مفدا گلستان، دومین نشست هم اندیشی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، با حضور مدیر امور فرهنگی و اعضای کمیته، باهدف بررسی نشریه دانشجویی فانوس چاپ هشتم و نشریه دانشجویی لیموترش چاپ هفتم در تاریخ روز دوشنبه ۶تیرماه ۱۴۰۱ در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

گفتنی است در ادامه این نشست، ضمن بررسی نشریات چاپ شده دانشگاه ، از سوی اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، با تغییر مدیرمسئول "نشریه همراه "موافقت شد.

نشست هم اندیشی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد/گزارش تصویری

نشست هم اندیشی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد/گزارش تصویری

نشست هم اندیشی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد/گزارش تصویری

نشست هم اندیشی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد/گزارش تصویری

نشست هم اندیشی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد/گزارش تصویری

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=10.5549.60329.fa
برگشت به اصل مطلب